วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556

โครงการสอน
PC54505                       วิชานวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา                                 3(2-2-5)
(Innovation, Technology and Information in Education)
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ภาคเรียนที่ 1 / 2556
____________________________________________________________________________________________________________________________


คำอธิบายรายวิชา
                ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  นวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา  ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศ  แหล่งเรียนรู้  การสร้าง  การออกแบบ   การนำไปใช้  การประเมินผล  การปรับปรุงนวัตกรรม  สามารถเลือกใช้  ออกแบบ  สร้าง  ปรับปรุงนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี  สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  และเพื่อส่งเสริมการเรียนรุ้ของผู้เรียน
วัตถุประสงค์
                เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหากิจกรรมในบทเรียนแล้วจะมีความสามารถหรือพฤติกรรมอังนี้
1. อธิบายความหมายความสำคัญหลักการและแนวคิดนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการ    ศึกษาได้
2. อธิบายบทบาท คุณค่า  ประเภท  และประโยชน์ของนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษาได้
3. อธิบายความสัมพันธ์ของนวัตกรรม  เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
4. บอกขั้นตอนของการเกิดนวัตกรรม และเปรียบเทียบความแตกต่างกับเทคโนโลยีได้อย่างชัดเจน
5. บอกความหมาย ขั้นตอนและกระบวนการของการเรียนรู้  การรับรู้ตามธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละวัยได้
6. วิเคราะห์สาเหตุในการนำนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการปัญหาทางการศึกษาได้
7. ยกตัวอย่างนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาในยุคปัจจุบันได้
8. ออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาได้
9. ปรับปรุงและเลือกใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมทางการศึกษากับการเรียนการสอนได้
10. ประเมินผลนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาได้
11. ระบุและเสนอแนะแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาได้
12. ออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้
เนื้อหาบทเรียน
                หน่วยการเรียนที่ แนวคิดทฤษฎีความหมายความสำคัญของนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษา
                หน่วยการเรียนที่ 2  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
                หน่วยการเรียนที่ สื่อการเรียนการสอน
                หน่วยการเรียนที่ วิธีระบบ
                หน่วยการเรียนที่ 5  จิตวิทยาการเรียนการสอน
                หน่วยการเรียนที่ 6  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
                หน่วยการเรียนที่ 7  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
                       หน่วยการเรียนที่ หนังสืออีเล็กทรอนิกส์(e-Book)
                หน่วยการเรียนที่ สื่อมัลติมีเดีย (Multi-Media)
                หน่วยการเรียนที่ 10 การเรียนการสอนแบบผสมผสาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. รูปแบบการสอนเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน(blended learning)ระหว่าง การเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ(Face-to-Face  or  Traditional  Classroom) กับ การเรียนการสอนบนออนไลน์โดยใช้เว็บบล็อก (Online Learning with Weblog)โดยใช้อัตราส่วน 39% - 79%
2. เทคนิควิธีสอน
   2.1   การบรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
   2.2   การมอบหมายงาน  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
   2.3   การทำงานเป็นกลุ่มด้วยการแสดงความคิดเห็น 
         -  การซักถาม
         - การอภิปราย
         - การทำแบบฝึกหัด
         - การแสดงผลงานการบูรณาการกับความพอเพียง
                               ความมีเหตุผล ความพอประมาณภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดี
                              -  เงื่อนไขความรู้  :   รอบรู้    รอบคอบ   ระมัดระวัง
                              -  เงื่อนไขคุณธรรม  :  ซื่อสัตย์   แบ่งปัน  
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
                ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้จะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำคัญได้แก่  ความซื่อสัตย์  โดยแสดงออกอย่างบูรณาการอย่างสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่างๆไปพร้อมๆกับกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอน  เช่น 
-  ความรับผิชอบและตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
-  มีความรักความสามัคคีในกลุ่มผู้เรียนร่วมวิชาเอกเดียวกันและวิชาเอกอื่นๆ
-  ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์
-  ใฝ่ดี  ใฝ่รู้  สู้งาน
-  มีความคิดสร้างสรรค์
-  มีระเบียบวินัยในการแต่งกาย
-  สุภาพ  เสรีภาพ  อ่อนน้อม  และให้เกียรติผู้อื่น
แหล่งเรียนรู้
1.    ห้องสมุด                   2.    อินเตอร์เน็ต                          3.    เอกสารประกอบการสอน
4.    ตัวอย่างเว็บบล็อก     5.    สื่อของจริง  ของตัวอย่าง       6.    ชุมชนท้องถิ่น

การวัดและประเมินผล
1.   การวัดผล
1.1   การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน(คุณลักษณะที่พึงประสงค์)              10 %
1.2   เอกสารรายงาน  การแสดงความคิดเห็นและการประเมิน (รายบุคคล)        10 %
1.3  เว็บบล็อก (รายบุคคล)                                                                                    20 %
1.4  เว็บบล็อก (กลุ่ม)                                                                                            20 %
1.4  การนำเสนอผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน            20 %
1.5  สอบปลายภาค                                                                                               20 %

2.   การประเมินผล
ระดับคะแนน                 80 – 100                             ค่าระดับคะแนน                    A
ระดับคะแนน                 75 – 79                               ค่าระดับคะแนน                    B+
ระดับคะแนน                 70 – 74                               ค่าระดับคะแนน                    B
ระดับคะแนน                 65 – 69                               ค่าระดับคะแนน                    C+
ระดับคะแนน                 60 – 64                               ค่าระดับคะแนน                    C
ระดับคะแนน                 55 – 59                               ค่าระดับคะแนน                    D+
ระดับคะแนน                 50 – 54                               ค่าระดับคะแนน                    D
ระดับคะแนน                 0 – 49                                 ค่าระดับคะแนน                    E

16 ความคิดเห็น:

 1. บล๊อกสวยดีนะค่ะ เรีบยง่ายสบายตาดีองค์ประกอบก็ครลถ้วนสมบูรณ์ดีรวมๆแล้วก็สวยดีค่ะ

  ตอบลบ
 2. หัวบล็อกสวย แต่ถ้ามีแต่ตัวข้างใน ไม่มีกรอบน่าจะสวยกว่านะ เนื้อหามีสีสัน สีเส่นคั่นทำให้น่าอ่าน ด้านข้างทั้งสองข้างตกแต่งได้สวยงาม มีครบ แต่ด้านล่างน่าจะทำให้ทั้งสามเท่ากัน จะทำให้บล็อกสวย โดยรวม สวยยๆ ^^

  ตอบลบ
 3. หัวบล็อกสวย แต่ถ้ามีแต่ตัวข้างใน ไม่มีกรอบน่าจะสวยกว่านะ เนื้อหามีสีสัน สีเส่นคั่นทำให้น่าอ่าน ด้านข้างทั้งสองข้างตกแต่งได้สวยงาม มีครบ แต่ด้านล่างน่าจะทำให้ทั้งสามเท่ากันควรปรับปรุง ดูโดยรวมๆดูสวยดีดูแล้วดูสบายตาโดยรวมสวยดี

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ครับเดี๋ยวปรับปรุงครับ ขอบคุณครับ

   ลบ
 4. หัวบล็อกถือว่าออกแบบได้สวยครับ ส่วนของเนื้อหาใช้สีหลากหลายมากครับแต่ควรเปลี่ยนสีตัวหนังสือบางช่วงให้ตัดกับพื้นหลังเพื่อที่จะได้อ่านได้ง่ายขึ้น และควรปรับขนากตัวหนังสือในส่วนเนื้อหาให้ใหญ่กว่านี้เพราะเล็กไปทำให้อ่านยาก แต่โดนส่วนรวมถือว่าออกแบบได้น่าสนใจดีครับ :')

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ครับ จะแก้ไขในส่วนที่แนะนำครับ ขอบคุณครับ :')

   ลบ
 5. บล็อกดูเรียบง่าย สว่าง แต่ตัวหนังสือเล็กไปหน่อยนะ อ่านแล้วปวดตา มัเล็กเกินไป แต่สีสันกำลังดีนะ มีการเว้นวรรคช่วง ให้พักสาตตา น่าจะมีรูปมากกว่านี้จะน่าดูและอ่านมากขึ้น เนื้อหาข้างๆ พวกวีดีโอและสื่อต่างๆ เข้ากับเนื้อหาและน่าสนใจมาก โดยรวมแล้วบล็อกดีนะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ครับขอบคุณครับ...จะแก้ไขส่วนส่วนที่แนะนำครับ :')

   ลบ
 6. กอล์ฟ ศักรินทร์ : หัวบล็อกออกแบบได้สวยจ้า เพลงก็เพราะดี แต่เสียงดังไปนิดน๊า เนื้อหาก็โอเค แต่ขนาดตัวอักษรเล็กไปหน่อยน๊าเวลาอ่านแล้วรู้สึกลายตา ยังใงก็สู้ๆน้ะ :)

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ครับ เดี๋ยวแก้ไขครับ :')

   ลบ
 7. ก็ขอสวัสดีน่ะคับ จากการที่ได้สำรวจหัวบล็อกน่ะคับออกเเบบได้ดี สวยงาม ไม่รกจนเกินไปน่ะคับ ดูเเล้วพอดีๆๆ ภาพรวมบล็อกดูเเล้วสะอาด สบายตา น่าดูคับ สีตัวอักษรเข้ากับพื้นหลังดีน่ะคับ เเถบทั้งสองข้างครบถ้วนน่ะคับ เนื้อหาตรงกับหัวข้อคับ จากการที่ได้ดูคับ เอาไปเลย 9 เตม 10 คับ

  ตอบลบ
 8. หัวบล็อกโอเค มองง่าย พื้นหลังสวยเรีบยๆ ตัวหนังสือในบล็อกเล็กไป ควรปรีบให้ใหญ่กว่านี้จะสวย และน่าอ่านมากขึ้น วีดีโอ รูป ครบในองค์ประกอบ แต่ขาดบทความ โดยภาพรวมแล้วก็พอได้จ้า สู้ๆนะ เป็นกำลังใจให้ในการทำต่อไป

  ตอบลบ